Fest Fyrtel Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Deklaracja dostępności

 

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fest Fyrtel.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.12.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednakże, występują pewne niezgodności lub wyłączenia, które zostały wymienione poniżej:

  • z powodu korzystania z map z zewnętrznego serwisu mogą wystąpić problemy z kompatybilnością,
  • brak opublikowanej i dostępnej cyfrowo mapy serwisu,
  • brak bloków pominięcia treści stanowi utrudnienie dla obsługi osób niewidomych oraz niedowidzących,
  • niektóre treści mogą być niedostępne lub trudno dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, np. brak alternatywnych tekstów dla obrazów,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, co może sprawiać trudności przy odczytywaniu z użyciem czytników ekranu.

 

Deklaracje sporządzono dnia: 14.12.2023

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 14.12.2023

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie posiada skrótów klawiaturowych, które mogłyby kolidować z technologiami asystującymi, takimi jak programy czytające, systemy operacyjne czy aplikacje użytkowników. Zaleca się korzystanie z standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki w celu optymalnej obsługi strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Lucyna Kaczmarkiewicz, lucyna.kaczmarkiewicz[at]pcd.poznan.pl
Tel. 61 647 7627, 571 267 308

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: